องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ชุมพร (กดอ่านรายละเอียด)

22 มกราคม 2018 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 22 มกราคม 2561 พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้พร้อมคณะได้เดินทางไปยัง จ.ชุมพร เพื่อติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร และโครงการฝายน้ำตกหินเขียวพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พล.อ.ธีรชัย พร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับประมาณ 200 คน ซึ่ง พล.อ.ธีรชัยได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประตูระบายน้ำราชประชานุเคราะห์ 2 และประตูระบายน้ำหัววัง กม.8+015 ก่อนร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 200,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำภายในโครงการ

จากนั้นในช่วงบ่าย พล.อ.ธีรชัยพร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโครงการฝายน้ำตกหินเขียวพร้อมระบบส่งน้ำ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ อบต.รับร่อ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาคลองใหญ่หินเขียว เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านสันกำแพง หมู่ 19 และบ้านสันกำแพง 1 หมู่ 23 ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในปี 2552 กรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สันฝายสูง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ และระบบท่อส่งน้ำช่วงต้น ความยาว 2,645.00 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ในปีแรก และในปี 2553 ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ 3 สาย ความยาวรวม 9,220 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 82 แห่ง และถังเก็บน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร 3 แห่ง สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านสันกำแพงได้ 500 ครัวเรือน 2,500 คน และสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในฤดูแล้งประมาณ 2,500 ไร่ ช่วงฤดูฝนประมาณ 5,000 ไร่ ทำให้ราษฎรมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี ราษฎรจึงร่วมกันจัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายน้ำตกหินเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันยังมีการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมยาวประมาณ 4,800 เมตร พร้อมก่อสร้าง ถังเก็บน้ำ 5 แห่ง ซึ่งมีความก้าวหน้าแล้วร้อยละ 98 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2561 เพื่อช่วยให้ราษฎรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ 500 คน ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรประมาณ 500 ไร่ นอกจากนี้เกษตรกรยังได้ดำเนินการการขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย

 

 

/// ภาพประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร
ข่าว ทวีลาภ การะเกด

Loading...error: Alert: Content is protected !!