จังหวัดชุมพรเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 2561 (กดอ่านรายละเอียด)

24 เมษายน 2018 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร ที่ 1 นายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 2561 โดยมีผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายไพบูลย์ โอมาก ให้เกียรติร่วมในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร มณฑลทหารบกที่ 44 ตำรวจตระเวณชายแดนที่ 41 เรือนจำจังหวัดชุมพร สาธารณสุขจังหวัดชุมพร และคณะวิทยากร

นายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม คือ ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และยึดหลัก ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ที่จะต้องได้รับการบำบัดรักษา ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไก ในการติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนของสังคม เป็นพลังแผ่นดินร่วมกันเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร จึงได้จัดทำโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 2561 ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดชุมพร เพื่อนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยใช้กระบวนการบำบัดตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดระยะเวลา 9 วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฟื้นฟูร่างกาย และฝึกระเบียบวินัย เมื่อผ่านการอบรมไปแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-28 เมษายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 65 คน

/// ข่าวโดย สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ชุมพร

Loading...error: Alert: Content is protected !!