เร่งฟื้นฟูสะพานสาย สร้างแลนด์มาร์คใหม่เมืองชุมพร (กดอ่านรายละเอียด)

21 มีนาคม 2019 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น ทีมสื่อลงพื้นที่ ตรวจสอบ สะพานสายบ้านท่ากระดาน ที่เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางลึก กับหมู่ที่1ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ที่ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานโดยครั้งสุดท้ายที่ทางเทศบาลตำบลบางลึก ได้ทำโครงการซ่อมแซมสะพานสายบ้านท่ากระดาน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 – วันที่ 23 สิงหาคม2552 เป็นเวลา 10 ปีแล้ว ในสภาพปัจจุบันก็ชำรุดขาดการบำรุง ดูแลรักษามานาน จึงได้เดินทางเข้า สัมภาษณ์ นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร ถึงการทิ้งร้างของสะพานสาย ดังกล่าว ประชาชนส่วนใหญ่หันไปใช้ถนนสายชลประทานทีมีความสะดวกสบายกว่า แต่ปัจจุบันนี้ประชาชนได้ใช้เส้นดังกล่าวมากขึ้นแต่ติดตรงที่ ชลประทานจะปิดถนนในเวลา 19.00น. ทำประชาชนต้องเดินทาง อ้อมเป็นระยะทางทีไกลขึ้นจึงได้มอบหมายให้ นายพิชัยยุธท์ จันทสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระดาน ตำบล บางลึก เข้าตรวจสอบสะพานสาย 1ใน 5 ของอำเภอเมืองชุมพรว่า จะมีแนวทางแก้ไขถึงความเดือดร้อนของประชาชน โดย จะทำการซ่อมแซมสะพานสายให้กลับมาใช้ได้เพื่อเพิ่มเส้นทางให้การสัญจรสร้างความสะดวกสบาย มีช่องทางสัญจรที่มากขึ้น ได้อย่างไรบ้าง

นายพิชัยยุธท์ จันทสิงห์ เผยว่า เป็นที่น่าเสียดายที่สะพานสายที่เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆ มาถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด จึงมีความคิดที่จะมาทำการปรับปรุงพัฒนาให้สะพานสายบ้านท่ากระดานให้กับมามีชีวิตโดยให้กลับมาเป็นทางสัญจร และจะจัดกิจกรรมต่างๆบริเวณใกล้เคียงสะพานสาย โดยจัดให้มี จุดที่จะถ่ายรูปกับสะพานสาย และจะเปิดให้เป็นตลาด ที่จะนำสินค้าพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนมาจัดจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และจะเพิ่มกิจกรรมโดยนำเรือของชาวบ้านที่ทำมาหากินกันโดยตกกุ้ง นำมาแข่งขันเรือตกกุ้งให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนของบ้านบางลึกและ บ้านนาชะอังให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของชาวชุมพร ที่มีความยังยืนมันคง ต่อไป
นายนักรบ ณ ถลาง เผย ได้ประชุมหารือร่วมกันกับนายวีรวัฒน์ จันทรักษ์นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก ในการจัดงบประมาณมาซ่อมแซม สะพานสายบ้านบางลึก เพื่อให้เป็นพื้นที่สะพานสายที่มีอยู่จัดให้มีการบำรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้และให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร เพื่อที่จะเป็นที่ให้ประชาชนมีที่นำผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารออกมาจัดจำหน่าย โดย ให้ได้มีรายได้และจัดให้มีกิจกรรมพื้นบ้านโดนนำเรือตกกุ้งออกมาจัดการแข่งขันให้เห็นถึงวิถีชุมชนของชาวบ้านทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวบ้านต่อไป

Advertisement

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!