จังหวัดชุมพร ปล่อยขบวนรณรงค์ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ (กดอ่านรายละเอียด)

11 เมษายน 2019 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันนี้( 11 เม.ษ. 62) บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปล่อยขบวนรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพร พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นการรณรงค์ กระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ตลอดจนเป็นการผสานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีรถที่เข้าร่วมขบวนรณรงค์กว่า 100 คัน

นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว กำหนดให้มีการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลเป็นประจำทุกปี จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีเส้นทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่นทางภาคใต้ โดยมีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (เพชรเกษม) ผ่านแยกปฐมพรไปทางตะวันตกสู่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ (เอเชีย) ผ่านชุมพรเลียบชายฝั่งตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีความยาวประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้มีบูรณการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร ในการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการสนธิกำลังในการตั้งจุดตรวจ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ท่าเทียบเรือ โดยเฉพาะเส้นทางเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยจังหวัดได้กำหนดจุดตรวจหลัก รวม ๒๐ จุด ด่านชุมชน ๔๙ ด่าน จุดบริการ ๑๗ จุด และพื้นที่เล่นน้ำ ๒๕ จุด และได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงาน ๖ มาตรการ ได้แก่ ๑) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ๒) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ๓) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ๔) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ๕) มาตรการความปลอดภัย ทางน้ำ ๖) มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร คาดว่า เมื่อได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่วางไว้แล้ว จะสามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ ทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ในการจราจรด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัย Safety Thailand ตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้ รัฐบาลได้มุ่งเน้นดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) และบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการนำนโยบาย “ประชารัฐ” มาเป็นกลไกหลักในการประสาน ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน เพื่อสร้าง ความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

Advertisement

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!